Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Současnost obce

Současnost obce

Současnost obce

             V obci se provozuje několik řemeslných  činností – autoopravna, autokarosárna, autolakovna, umělecké kovářství, stolařství, zednické řemeslo, keramická dílna.

             Obec je od roku 1992 samostatná a vznikla oddělením od města Bruntálu na základě referenda. První volby do zastupitelstva obce se konaly 29.2.1992, starostou obce se stal Kantor Miroslav, místostarosty Dopitová Dagmar a Entner Jaroslav. Vzhledem k tomu, že Kantor Miroslav abdikoval na funkci člena zastupitelstva obce v závěru roku 1992, byla starostkou obce zvolena  22.1.1993 Dopitová Dagmar. V roce 1994 rozhodlo zastupitelstvo obce o realizaci silničního obchvatu, která byla současně zahrnuta  do podkladových materiálů ke zpracování základního dokumentu obce – Územního plánu obce Oborná. Investor stavby obchvatu ŘSD Ostrava nebyl v jednoduché situaci při vykupování pozemků, neboť  se toto realizovalo za probíhajících restitucí. V listopadu 1994 se konaly řádné volby do zastupitelstva obce, starostkou obce se stala Dopitová Dagmar, místostarosty ing. Moškoř Stanislav a Pavlík Zdeněk. SME a.s. Opava realizovala v roce 1995 rekonstrukci rozvodu nízkého napětí v obci a současně s touto akcí byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.

             Rok 1996 by se dal nazvat tragickým, poněvadž 12. května zasáhla obec povodeň silou 100-leté vody a v menším rozsahu pak opět 10. června. I když povodeň obcí prakticky „proletěla“, napáchala velké škody jak na obecním, tak i soukromém majetku. Celkem bylo zaplaveno 15 rodinných domů  a 10 studní, převážně na dolním konci obce. Značně byla poškozena i silnice procházející obcí. Obec musela zajistit výstavbu nových mostů k rodinným domů č.p. 69  a 98. Na základě požadavku obce rozhodl Okresní úřad Bruntál o realizaci protipovodňového opatření výstavbou místní komunikace v lokalitě „Uhlisko“.

             V listopadu 1997 zahájily  Dálniční stavby Praha a.s. stavbu silničního obchvatu na severní straně obce v délce 2,2 km. Z celé stavby bylo skryto 18 tis. m ornice a 180 tis. m3

zeminy bylo celkem přesunuto při výkopových pracích. Celkové investiční náklady této stavby dosáhly 110 mil. Kč.

             V listopadu 1998 se konaly řádné volby do zastupitelstva obce, starostou se stal ing. Moškoř Stanislav, místostarostou Brňák Štefan.

             Zbývající finanční prostředky, jež obec získala jako dotaci od státu na odstranění povodňových škod, byly použity ke stavbě nové místní komunikace od mostu u č.p. 69 směrem k železniční trati. Součásti této stavby bylo vybudování horské propusti na začátku této komunikace a jejího přímého napojení odvodňovacím žlabem do oborenského potoka. Tato investice byla realizována v roce 1999.

             Otevřením silničního obchvatu motoristické veřejnosti v říjnu roku 2000 se ráz obce zásadně změnil tak, že obec získala přívlastek klidná a pohodová. V tomto roce rovněž byla dána do užívání komunikace v lokalitě „Uhlisko“ k tzv. „Železňáku“.V tomto roce taky začal správce Oborenského potoka  Lesy České republiky Krnov realizovat poslední protipovodňové opatření - jeho regulaci, s kterou současně začala stavba nových mostů spojujících zástavbu s páteřní komunikaci obce.

             V listopadu 2002 se konaly řádné volby do zastupitelstva obce, starostou se stal ing. Moškoř Stanislav, místostarostou Zácha František.

             Zastupitelstvo obce v roce 2002 rozhodlo a o zadání zpracování heraldických symbolů Oborné. Návrh obecního znaku a praporu představuje heraldický přepis neměnného obrazu starých pečetních a razítkových znamení obce, doložených od první poloviny 18. století. Hlavním symbolem znaku i praporu jsou zlaté rovnoramenné váhy provázené dole bílým čtyřlistým lučním květem se čtyřmi žlutými kališními lístky. Slavnostního aktu předání znaku a praporu předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem byl přítomen 8. října 2003 starosta obce.

             Změnou Územního plánu obce v roce 2003 - rozšířením zastavitelného území, získala obec možnost změnit svůj demografický vývoj výstavbou nových 40 rodinných domů a vzhledem ke klidnému rázu obce je o tento způsob řešení svého bydlení v naší obci velký zájem.

             V roce 2005 byla dokončena regulace potoka a výstavba nových mostů na místních komunikacích.

             Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice a budova bývalé školy, která prošla rekonstrukcí na mateřskou školu a v její části má sídlo obecní úřad.

             Dlouholetou tradicí v obci je stavění „obecní májky“ a pořádání dětského dne v přírodním areálu „Skalka“. Pravidelně se také konají turnaje v nohejbale a stolním tenise jak juniorů tak i seniorů. Nedílnou součástí společenského dění v obce je také konání „Dožinek“ a mikulášské nadílky za účasti čertů.

             Trvalý rozvoj obce dokazuje, že se nestane malou a zapomenutou obcí moravskoslezského kraje.